Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 11. kontrolního dne konaného 15.02.2018 na akci II/408 Suchohrdly

 

PLÁN : 19.2.2018 – 25.2.2018 :

- SO 102 – výkopy a pokládka konstrukčních vrstev ul. Kuchařovická,                                                                 

- SO 301 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Kuchařovická,

 - SO 302 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská,

 - SO 305 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská,

 - SO 306 – provádění výkopových a montážních prací na ul. Brněnská.

 B. Trvalé úkoly :

Stavba 06 – práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

C. Úkoly :

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnské – TRVALE !

10/1 Obec Suchohrdly upozorňuje na nevhodné umístění 2 sloupů E.ON v chodníku na ulici Těšetická. Není předmětem stavby. Příp. přeložku může řešit obec samostatně.

10/2 Při realizaci chodníku došlo k obnažení základů oplocení zděného domu č. 124 ulice Těšetická, kdy základ částečně zasahuje do chodníku a zhotovitel navrhne technické řešení. T: příští KD – splněno, zpracovává se výkaz výměr

10/3 Zhotovitel upozorňuje na rozpor povolení vjezdu pana Molíka č.p. 124 s projektovou dokumentací – dojde k obnažení základu podezdívky oplocení - zhotovitel navrhuje řešení vjezdu zhotovení chodníku v místě vjezdu dle povolení při dodržení příčného sklonu chodníku (na hranicích pozemku vznikne výškový rozdíl cca 20 cm a napojení si vyřeší majitel na svém pozemku sám). Definitivní řešení bude projednáno s p. Molíkem (nutná účast investora, obce i zhotovitele).

11/1 Zhotovitel oznamuje, že přípojky dešťové kanalizace na stoce D2 vpravo jsou v kolizi se stávajícími IS zejména s STL plynovodem. Zhotovitel provedl sondy, po zaměření odešle projektantovi, který navrhne nové řešení.

E: Ostatní :

Příští 12. KD se uskuteční dne 01.03.2018 (čtvrtek).