Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Zápis z 15. kontrolního dne konaného 29.3.2018 na akci

„II/408 Suchohrdly-Přímětice-I/38 (průtahy)“

A. Zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací a předpoklad na další týden:

Stavba 06 Suchohrdly:

PLÁN:

-         SO 101- montáž ÚV v ulici Kuchařovická,

-         SO 101- pokládka nových konstrukčních vrstev komunikace v ulici Kuchařovická,

-         SO 101 – pokládka konstrukčních vrstev včetně chodníkových obrub,

-         SO 501- propojení přeložek STL a NTL P1-P8

B.Trvalé úkoly:

Stavba 06- práce pokračují dle aktualizovaného harmonogramu

Kontrola dopravního značení objízdné trasy:

Průběžně provádí zhotovitel stavby (subd. F. ZNAKOM)

C.Úkoly:

9/3 Zhotovitel zajistí v maximální možné míře přístup k firmě Mobytex na ulici Brněnská- TRVALE!

10/3 Zhotovitel upozorňuje na rozpor povolení vjezdu pana č.p. 124 s projektovou dokumentací- dojde k obnažení základu podezdívky oplocení-zhototvitel navrhuje řešení vjezdu zhotovení chodníku v místě vjezdu dle povolení při dodržení příčného sklonu chodníku  (na hranicích pozemku vznikne výškový rozdíl cca 20 cm a napojení si vyřeší majitel na svém pozemku sám). Definitivní řešení bude projednáno s p. M. (nutná účast investora, obce i zhotovitele), obec osloví p. M., aby předložil technické řešení vjezdu dle podmínek Rozhodnutí.

13/1 b) Prověřit stav základu oplocení u č.p. 124 v obci Suchohrdly a zajistit, aby nedocházelo k jeho poškozování- viz bod 10/3. Starosta projedná v radě obce- po odkopání byl základ oplocení zajištěn betonem

14/1 Obec prověřila u pana K. jeho požadavek na zřízení vjezdu. Pan K. vjezd nepožaduje, zhotovitel provede obruby u p. K. dle PD.

D.Kontrola stavby:

Prohlídka stavby proběhla před KD. Provádí se průběžné kontroly stavby dle potřeby a dohod.

E.Ostatní:

Příští 16. KD se uskuteční dne 5.4.2018. Staz účastníků je v 9.00h. na stavbě.