Suchohrdly

Oficiální stránky obce

Nekategorizováno

wIMG 54228. května proběhlo před budovou obecního úřadu slavnostní odhalení pamětní desky Starostové obce Suchohrdly, která bude připomínat všem generacím starosty od roku 1998. Tento nápad se zrodil v hlavě úřadujícího pana starosty Ing. Martina Paula, který tím chtěl vyjádřit poctu bývalým starostům obce. Po odhalení se přítomni hosté přesunuli na fotbalové hřiště, kde se tradičně konal turnaj O pohár starosty obce. Turnaje se zúčastnilo 6 fotbalových družstev, kterým bývalí starostové předaly dorty a děti si tak po skončení turnaje mohly pochutnat na sladké odměně.

fotografie zde

wIMG 5926Rok s rokem se sešel a je tady zase 30. duben a Pálení čarodějnic, které letos vzhledem k probíhající stavbě kruhového objezdu u nás v obci, proběhlo u fotbalového hřiště.

Myslím si, že není potřeba psát jak byla akce zdařilá, to musí posoudit ti, kteří se jí zúčastnili. Jsem si ale jistá, že jsme se všichni příjemně pobavili. Děti si mohly zaskákat v pytli, proletět se na koštěti, zaházet si do pavučiny, poskládat si čarodějnici nebo rozpoznat rostlinky naší bylinkářské čarodějnice. Jejich šikovnost byla samozřejmě odměněna čarodějnickou dobrůtkou. Děti si poté mohly opéct tradičně špekáček, občerstvit se limonádou a čekat na zapálení vatry, které proběhlo netradičně a to s pomocí zápalné šnůry. Na závěr této akce byla připravena fantastická Ohnivá Show Novus Origo.

Číst dál...

POZOR-POZOR-POZOR

 

důležité oznámení pro občany bydlící převážně na níže uvedených

komunikacích.Od měsíce dubna do října roku 2018 bude probíhat       

REKONSTRUKCE  těchto místních komunikací:

Dlouhá                       od 02. 04. do 18. 05. 2018

Zahradní                    od 30. 04. do 15. 06. 2018

Vinohrady                 od 30. 04. do 15. 06. 2018

Sklepní                       od 01. 06. do 31. 07. 2018

Příční                          od 01. 06. do 31. 07. 2018

Kolonka                     od 01. 08. do 31. 10. 2018

Polní                            od 03. 09. do 21. 09. 2018

Provoz všech vozidel, vyjma vozidel stavby a IZS bude na těchto

komunikacích v uvedených termínech OMEZENÝ, ale i zcela PŘERUŠENÝ.

Omezení provozu se dotkne i bezprostředně navazujících komunikací.

 

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách obce,

 úřední desce či přímo na obecním úřadě

 

Kalendář svozu odpadu

Místní poplatek za komunální odpad:

500Kč na poplatníka/ objekt

OSVOBOZENÍ :

- třetí a další nezaopatřené dítě, žijící ve společné domácnosti (u starších dětí nutno doložit potvrzení o studiu)

- občané starší 80 let

- občané do doby dovršení 1 roku

ÚLEVA – sleva 50 Kč:

- občané, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP-P (nutno doložit PLATNOU průkazku)

- občané starší 70 let

- občané do 6 let

 

Místní poplatek ze psů :

- za prvního psa 150Kč

- za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

 

Úhrada místních poplatků:

Poplatky jsou splatné DO 30.06.2019

 

Platit poplatky lze :

a) Úhrada poplatku POKLADNOU, PLATEBNÍ KARTOU

Pokladní hodiny: Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

b) Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet správce poplatku je 1388476359/0800

Variabilní symbol je číslo popisné poplatníka

Konstantní symbol 0308

V roce 2018 proběhnou volby přísedících Okresního soudu ve Znojmě pro volební období roku 2018 – 2022. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva.

Podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích může být přísedícím ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovení za přísedícího.

Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce, jímž je do funkce volen a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení. Slib skládají přísedící do rukou předsedy soudu, k němuž byli zvoleni.

Jedná se o výkon veřejné funkce, který představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce.

Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího. Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, příslušní za výkon funkce přísedícího náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Přísedícím, kteří v pracovním poměru nejsou, se nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu této funkce. Dále přísedícím stát hradí hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce a za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 150 Kč. Odměna přísedícím podle zákona nenáleží.

Termín pro podání žádostí do 31.1.2018 na Obecním úřadě Suchohrdly.

Kontakt pro podání žádostí: Mgr. Milada Švejdová, ředitelka správy Okresního soudu ve Znojmě,  reditelspravy@osoud.zno.justice.cz.