Obec Suchohrdly

Telefon+420 515 225 690

Emailinfo@obec-suchohrdly.cz

logo
Facebook

Menu

                       

                        Obec Suchohrdly jako zřizovatel

                                                  oznamuje

                                          ZNOVUOTEVŘENÍ

                                        Mateřské školy Suchohrdly

                                                  od 11. 05. 2020

                         s níže uvedenými provozními podmínkami

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřské školy.  Po dohodě se zřizovatelem budeme poskytovat nezbytnou péči dětem rodičů, kteří nemají jinou možnost a musí plnit pracovní povinnosti.

Ředitelka školy stanoví nejvyšší možný počet dětí ve skupině s přihlédnutím k prostoru tříd, personálním a hygienickým možnostem školy v souvislosti s Covid-19.

Provozní podmínky mateřské školy Suchohrdly, po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Při cestě do mateřské školy (dále MŠ) a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

V prostorách MŠ:    

 • Před MŠ dodržovat odstupy 2 metry, držet se pokyny personálu MŠ.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy, nebo jej dopředu vytisknout na webových stránkách MŠ. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
 • Před vstupem do MŠ bude dítěti změřena teplota
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!
 • Pracovníci školy budou ráno při příchodu dětí provádět důslednější kontrolu zdravotního stavu dětí a v případě jakýchkoliv zdravotních obtíží nebudou děti přijímány do kolektivu.
 • Do MŠ může vstoupit jen jeden doprovod dítěte s ochranou pomůckou - rouškou nebo respirátorem a rukavicemi, který dítě převlékne a v nejkratším čase předá do kmenové třídy učitelce, po té se nebude zdržovat v prostorách MŠ a odchází z budovy. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. V každé třídě je často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 10 minut).
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a to od 9,00 do 11, 30hod. (kde bude probíhat vzdělávací činnost dětí, nutné dát dítěti vhodné oblečení a obuv) V případě vycházky, je nutné, aby děti měli u sebe roušky na zakrytí nosu a úst.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně dvakrát denně.
 • Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.  Jídlo vydává personál (pedagog, kuchařka) včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. Při přípravě jídel a při vydávání dodržujeme zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.    
 • Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.  Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.  Na etiketě je uvedena účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).  Ředění dezinfekčních prostředků je prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení dezinfekci zopakujeme. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, skříně, dálkové telefony, plastové hračky, podlahy používaných prostor, WC apod. 
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Všechny hromadné akce se do konce školního roku ruší z důvodu bezpečnosti.
 • Z důvodu hygienických opatření, žádáme nenosit žádné hračky z domova.

Kontakty

Obec Suchohrdly

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly

+420 515 225 690

info@obec-suchohrdly.cz

 

IČO: 67024645

DIČ: 67024645

Datová schránka: s3rbtwu

Číslo účtu: 1388476359/0800 u České spořitelny

Odkazy

ms

zs

hasici

prace

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

jmk

pomona