Obec Suchohrdly

Telefon+420 515 225 690

Emailinfo@obec-suchohrdly.cz

logo
Facebook

Menu

1. Název

Obec Suchohrdly

2. Důvod a způsob založení

Obec Suchohrdly vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec Suchohrdly

Zastupitelstvo obce

 • Finanční výbor zastupitelstva
 • Kontrolní výbor zastupitelstva

4. Kontaktní spojení

 • Těšetická 114
  669 02 Suchohrdly
  Telefon: 515 255 590
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.1 Kontaktní poštovní spojení

 • Těšetická 114
 • 669 02 Suchohrdly

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Těšetická 114
 • 669 02 Suchohrdly

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
 • Středa  8:00 - 12:00     13:00 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

 • Referentka 
  • 515 225 690
  • mobil 775 886 821
 • Starosta 
  • 515 249 098         
  • mobil 724 189 103
 • Účetní
  • 515 249 099
  • mobil 775 886 822

4.5 Číslo faxu

          Fax není využíván

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Bankovní spojení

 • 1388476359/0800 – Česká spořitelna a.s.
 • 94-3513741/0710 – Česká národní banka
 • 163658245/0600 – Moneta Money Bank, a.s.
 • 2113179149/2700 - UniCredit Bank, a.s.

 6. IČ

 •  67024645

 7. DIČ

 • CZ 67024645

 8.1 Úřední deska

9. Žádost o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 • ústně v kanceláři úřadu
 • písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou
 • Obec Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02  Suchohrdly
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • na telefonním čísle: 515 225 690
 • do datové schránky: s3rbtwu

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

10. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

11. Formuláře

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

13. Předpisy

13.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

13.2. Vydané právní předpisy

Obec Suchohrdly vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

14. Úhrady za poskytování informací

14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada se řídí schváleným sazebníkem úhrad.

14.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

15. Licenční smlouvy

15.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

15.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Křídlůvky poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté informace

2017    Žádost     Odpověď příloha

2017    Žádost     Odpověď

2017    Žádost     Odpověď

2017    Žádost - dotazník

2017   Žádost     Odpověď

2020  Žádost + odpověď

Kontakty

Obec Suchohrdly

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly

+420 515 225 690

info@obec-suchohrdly.cz

 

IČO: 67024645

DIČ: 67024645

Datová schránka: s3rbtwu

Číslo účtu: 1388476359/0800 u České spořitelny

Odkazy

ms

zs

hasici

prace

prace

czechpoint

BLOND1

ids jmk

krizport

jmk

pomona